අපි ගැන

වීඩියෝ

අපේ කතාව

zns brand

අපේ කණ්ඩායම

yjtp

111

yjtp的副本

අපගේ ෂෝරූම්

zns show room1
zns show room2
zns show room3
zns show room4

අපගේ සාධක

නිෂ්පාදන ධාරිතාව
pcs / month
නිෂ්පාදන ඊයම් කාලය
මාස
MIN QTY
pcs / වර්ණය

පරීක්ෂණ ප්‍රමිතිය: AQL2.5

අපගේ උපකරණ

සහතික කිරීම්